Norma ISO 22301

Manažérstvo kontinuity v podnikaní¨mA

Kontaktuj nás

ISO 22301

Obchodné riziká alebo niektoré nepredvídateľné udalosti napríklad enviromentálneho charakteru môžu výrazne narušiť chod celej organizácie.

Zaistením kontinuálneho chodu a väčšej odolnosti firmy voči nečakaným udalostiam sa zaoberá medzinárodná norma ISO 22301.

Norma ISO 22301 špecifikuje požiadavky manažmentu s cieľom zabrániť či predchádzať havarijným udalostiam, prípadne zaistiť okamžitú reakciu, aby došlo k eliminácii narušeniu chodu spoločnosti a rýchlemu navrátenie do pôvodného stavu.

Certifikáciu štandardu ISO 22301 odporúčame všetkým firmám ľubovoľnej veľkosti či odboru, ktoré chcú zabezpečiť plynulý chod firmy napriek nepredvídateľným udalostiam.

Požiadavky normy ISO 22301

  • Zvýšenie odolnosti organizácie proti ohrozeniu
  • Zaistenie pravidelných kontrol kritických činností organizácie
  • Zaistenie potrebných zdrojov, procesov a kompetentných osôb pre kontinuálne chod firmy
  • Pravidelné zlepšovanie systému riadenia

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate možnosť odhaliť a eliminovať potenciálne hrozby
  • Minimalizujete prestoje počas incidentov
  • Získate možnosť okamžite reagovať na kritické situácie
  • Minimalizujete náklady na mimoriadne udalosti
  • Získate väčšiu dôveru svojich odberateľov
  • Posilníte výkonnosť a konkurencieschopnosť svojej firmy
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

V prípade záujmu o certifikáciu normy ISO 22301 nás kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac