Norma ISO 22301

Manažérstvo kontinuity v podnikaní¨mA

Kontaktuj nás

ISO 22301

Obchodné riziká alebo niektoré nepredvídateľné udalosti napríklad enviromentálneho charakteru môžu výrazne narušiť chod celej organizácie.

Zaistením kontinuálneho chodu a väčšej odolnosti firmy voči nečakaným udalostiam sa zaoberá medzinárodná norma ISO 22301.

Norma ISO 22301 špecifikuje požiadavky manažmentu s cieľom zabrániť či predchádzať havarijným udalostiam, prípadne zaistiť okamžitú reakciu, aby došlo k eliminácii narušeniu chodu spoločnosti a rýchlemu navrátenie do pôvodného stavu.

Certifikáciu štandardu ISO 22301 odporúčame všetkým firmám ľubovoľnej veľkosti či odboru, ktoré chcú zabezpečiť plynulý chod firmy napriek nepredvídateľným udalostiam.

Požiadavky normy ISO 22301

  • Zvýšenie odolnosti organizácie proti ohrozeniu
  • Zaistenie pravidelných kontrol kritických činností organizácie
  • Zaistenie potrebných zdrojov, procesov a kompetentných osôb pre kontinuálne chod firmy
  • Pravidelné zlepšovanie systému riadenia

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate možnosť odhaliť a eliminovať potenciálne hrozby
  • Minimalizujete prestoje počas incidentov
  • Získate možnosť okamžite reagovať na kritické situácie
  • Minimalizujete náklady na mimoriadne udalosti
  • Získate väčšiu dôveru svojich odberateľov
  • Posilníte výkonnosť a konkurencieschopnosť svojej firmy
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

V prípade záujmu o certifikáciu normy ISO 22301 nás kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac