Norma ISO 29990

Systémy manažmentu vzdelávacích služieb

Kontaktuj nás

ISO 29990

Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality a rozvoja vzdelávania v rámci vzdelávacích inštitúcií po celom svete bolo potrebné stanoviť špecifické požiadavky.

Tými sa zaoberá medzinárodne uznávaná norma ISO 29990. Medzinárodný štandard ISO 29990: 2010 definuje procesné postupy s cieľom udržiavania a zvyšovania zodpovedajúcej kvality vzdelávania v rámci vzdelávacej inštitúcie. Certifikácia sa stane overením kvality vzdelania vo vašej organizácii.

Normu ISO 29990: 2010 odporúčame poskytovateľom vzdelávacích služieb od poskytovateľov školení a odborných seminárov cez univerzity a vysoké školy alebo inštitúcie poskytujúce celoživotné vzdelávanie. Normu ISO 29990 často aplikujú tiež akadémie, jazykové školy, autoškoly alebo ďalšie vzdelávacie organizácie.

Požiadavky normy ISO 29990

  • Zavedenie príslušných procesov pre zvýšenie kvality
  • Zvyšovanie efektivity vzdelávania v rámci organizácie
  • Pravidelná kontrola stanovených opatrení

Čo získate na základe certifikácie

  • Zvýšite konkurencieschopnosť vzdelávacie inštitúcie
  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Zlepšíte efektivitu systému riadenia učenia
  • Zvýšite prestíž vzdelávacie inštitúcie
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Máte záujem o zvýšenie efektivity vzdelávania v rámci vašej organizácie podľa štandardu ISO 29990? Obráťte sa na nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac