Školenie analýzy rizík ISO 31000

Systém riadenia rizík školenie

Kontaktuj nás

Školenie analýzy rizík

Cieľ školenia

Zoznámenie sa s dostupnými metódami analýzy rizík, s ich výhodami a nevýhodami a vhodnosťou a použiteľnosťou pre rôzne aplikácie. Absolvent školenia získa vedomosti samostatne zvoliť metódu analýz rizika vhodnú pre jeho potreby.

Obsah školenia

  • Postupy a metódy AR podľa ISO 31000 a ISO 14971
  • Metódy AR podľa ISO 31010
  • Praktické predvedenie všetkých metód na rovnakom modelovom prípadu
  • Interaktívne vykonávanie AR v priebehu školenia

Časový rozsah školenia

Časový rozsah školenia je 24 hodín (3 dni) a jeho súčasťou je záverečná certifikačná skúška.

Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac