Norma STN EN ISO 22716

Správna výrobná prax v kozmetickom priemysle (SVP)

Kontaktuj nás

GMP - kosmetika

Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality a požadovaných vlastností kozmetických výrobkov je potrebné dodržiavať isté postupy riadenia. Touto problematikou sa zaoberá norma STN EN ISO 22716.

Certifikácia správnej výrobnej praxe v kozmetickom priemysle (GMP) podľa normy STN EN ISO 22716 zahŕňa systém riadenia od nákupu surovín, výrobu, hygienu, kontrolu kvality, výber obalov, skladovanie ako aj zaobchádzanie s odpadmi až po reklamácie a sťahovanie z trhu a pracovníkov.

Certifikáciu štandardu STN EN ISO 22716 odporúčame všetkým organizáciám v kozmetickom priemysle podieľajúcim sa na výrobe a distribúcii kozmetických výrobkov.

Požiadavky normy STN EN ISO 22716

  • Definícia a úprava procesov pre zabezpečenie primeranej kvality kozmetických výrobkov
  • Zaistenie pravidelných kontrol kritických činností organizácie
  • Zaistenie dokumentácie všetkých procesov

Čo získate na základe certifikácie

  • Zaistíte zodpovedajúcu kvalitu kozmetických výrobkov
  • Získate väčšiu dôveru svojich zákazníkov
  • Znížite riziko výroby chybných výrobkov a s ním spojených nákladov na nápravu
  • Posilníte výkonnosť a konkurencieschopnosť svojej firmy
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Štandard ISO 22716 je možné certifikovať s normou ISO 9001 spoločne v integrovanom systéme riadenia. Ak máte záujem o certifikáciu, kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac