Norma STN EN ISO 22716

Správna výrobná prax v kozmetickom priemysle (SVP)

Kontaktuj nás

GMP - kosmetika

Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality a požadovaných vlastností kozmetických výrobkov je potrebné dodržiavať isté postupy riadenia. Touto problematikou sa zaoberá norma STN EN ISO 22716.

Certifikácia správnej výrobnej praxe v kozmetickom priemysle (GMP) podľa normy STN EN ISO 22716 zahŕňa systém riadenia od nákupu surovín, výrobu, hygienu, kontrolu kvality, výber obalov, skladovanie ako aj zaobchádzanie s odpadmi až po reklamácie a sťahovanie z trhu a pracovníkov.

Certifikáciu štandardu STN EN ISO 22716 odporúčame všetkým organizáciám v kozmetickom priemysle podieľajúcim sa na výrobe a distribúcii kozmetických výrobkov.

Požiadavky normy STN EN ISO 22716

  • Definícia a úprava procesov pre zabezpečenie primeranej kvality kozmetických výrobkov
  • Zaistenie pravidelných kontrol kritických činností organizácie
  • Zaistenie dokumentácie všetkých procesov

Čo získate na základe certifikácie

  • Zaistíte zodpovedajúcu kvalitu kozmetických výrobkov
  • Získate väčšiu dôveru svojich zákazníkov
  • Znížite riziko výroby chybných výrobkov a s ním spojených nákladov na nápravu
  • Posilníte výkonnosť a konkurencieschopnosť svojej firmy
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Štandard ISO 22716 je možné certifikovať s normou ISO 9001 spoločne v integrovanom systéme riadenia. Ak máte záujem o certifikáciu, kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac