CE značka

Povinné označenie výrobkov podľa smerníc Spoločenstva

Ponuka certifikácie

CE značka

Akreditované:
Poskytuje:

Označenie CE musia niesť určité výrobky, na ktoré sa vzťahujú smernice spoločenstva. Ide o výrobky vyrobené v členských štátoch a takisto o výrobky z tretích krajín. Označenie CE znamená, že daný výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc.

Grafická podoba označenia je daná a nemožno ju meniť. Značka CE musí byť umiestnená na výrobku, obale výrobku, návode na použitie a na záručnom liste. Ďalšou podmienkou označenia je čitateľnosť, dobrá viditeľnosť a nezmazateľnosť. Zároveň výrobok nesmie niesť podobné či zameniteľné označenie.

Postup posudzovania zhody výrobkov

 • Modul A: Vnútorná kontrola výroby
 • Modul B: typové schválenie ES Modul C: Zhoda s typom
 • Modul D: Zabezpečenie kvality výroby
 • Modul E: Zabezpečenie kvality výrobkov
 • Modul F: Overenie výrobku
 • Modul G: Overovanie celku
 • Modul H: Komplexné zabezpečenie kvality

Príklady výrobkov, ktorých sa týka označenia CE

 • Stavebné výrobky
 • Strojové zariadenia hračky
 • Jednoduché tlakové nádoby
 • Elektrické zariadenia
 • Zdravotnícke pomôcky
 • Osobné ochranné prostriedky

Prečo posudzovať výrobky s nami

 • Poskytujeme technickú pomoc v rámci zostavení programu skúšok
 • Prípadne sami prevedieme posúdenie zhody
 • Máme mnohoročné skúsenosti z mnohých odborov
 • Disponujeme sieťou laboratórií na odskúšanie výrobkov
 • Disponujeme odborníkmi pre prípad overenie parametrov výrobku teoretickým výpočtom či posudzovaním technickej dokumentácie
 • Zaistíme špeciálne certifikáty podľa požiadaviek krajín so špeciálnymi požiadavkami na konkrétny výrobok

Čo získate na základe označenia CE

 • Dostanete medzinárodne uznávané označenie výrobkov
 • Splníte povinnosť zhody vlastností výrobkov podľa príslušnej smernice
 • Získate možnosť uviesť výrobok na trh v rámci spoločenstva
Kontaktuj nás

Vyberte si certifikáciu

Stavebné výrobky

Povinné označenie výrobkov podľa smerníc Spoločenstva

Oceľové konštrukcie

Požiadavky na oceľové / hliníkové konštrukcie

Tlakové zariadenia

Tlakové zariadenia - Pressure Equipment Directive (PED)|

Strojové zariadenia

Posudzovanie zhody strojových zariadení a certifikácia strojov|

Rekreačné plavidlá

Rekreačné plavidlá

Ak máte záujem o posúdenie zhody na vašich výrobkoch, kontaktujte nás. Radi vás celým procesom prevedieme.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac