Norma ISO 37001

Certifikácia systému manažérstva proti úplatkárstvu

Kontaktuj nás

ISO 37001

Úplatkárstvo patrí medzi najzásadnejšie problémy, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu a povesť organizácií. Následkom korupčného konania môže dôjsť k ohrozeniu či úplnému zániku danej organizácie.
Na základe tohto problému vznikla norma ISO 37001. Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.
Certifikácia systému manažérstva proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001 odporúčame firmám ľubovoľnej veľkosti a odbore, ktoré chcú zamedziť korupcii či úplatkárstva a zároveň posilniť svoju dôveryhodnosť a firemnú kultúru v rámci svojej organizácie.

Požiadavky normy ISO 37001

 • Definícia kľúčových rolí a zodpovedností
 • Stanovenie plánu úpravy čiastkových procesov
 • Zabezpečenie zodpovedajúcich protikorupčných opatrení
 • Pravidelná kontrola stanovených opatrení
 • Ohrozenie organizácie z následkov korupčných prípadov
 • Zodpovednosť vrcholového manažmentu
 • Monitoring, pravidelné reporty a audity
 • Nápravné opatrenia a priebežné zdokonaľovanie
 • Dodržiavanie org. politiky personálom aj partnermi
 • Vymenovanie zodpovednej osoby
 • Pravidelné kontroly potenciálnych rizík

Čo získate na základe certifikácie

 • Znížite riziko korupčného konania
 • Posilníte firemnú kultúru
 • Získate väčšiu dôveru zo strany klientov i verejnosti
 • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
 • Zvýšite svoju kontrolu nad finančnými tokmi v rámci organizácie
 • Minimalizujete sankcie a súvisiace náklady na odstránenie vzniknutých
  komplikácií
 • Získate možnosť vstúpiť na zahraničné trhy docielite transparentnosti
 • Získate dohľad nad všetkými zainteresovanými stranami
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Ak máte záujem o certifikáciu systému manažérstva proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac