Norma ISO 37001

Certifikácia systému manažérstva proti úplatkárstvu

Kontaktuj nás

ISO 37001

Akreditované: SNAS
Poskytuje: LL-C (Certification) Slovakia s.r.o.
Úplatkárstvo alebo korupcia patrí medzi najzásadnejšie problémy, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu a povesť v organizáci. Následkom korupčného konania môže dôjsť k ohrozeniu či úplnému zániku danej organizácie.
Na základe tohto problému vznikla norma ISO 37001. Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.
Certifikácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 je odporúčaná firmám ľubovoľnej veľkosti a odbore, ktoré chcú zamedziť korupcii či úplatkárstvu a zároveň posilniť svoju dôveryhodnosť a firemnú kultúru v rámci svojej organizácie.

Požiadavky normy ISO 37001

 • Definícia kľúčových rolí a zodpovedností
 • Stanovenie plánu úpravy čiastkových procesov
 • Zabezpečenie zodpovedajúcich protikorupčných opatrení
 • Pravidelná kontrola stanovených opatrení
 • Ohrozenie organizácie z následkov korupčných prípadov
 • Zodpovednosť vrcholového manažmentu
 • Monitoring, pravidelné reporty a audity
 • Nápravné opatrenia a priebežné zdokonaľovanie
 • Dodržiavanie org. politiky personálom aj partnermi
 • Vymenovanie zodpovednej osoby
 • Pravidelné kontroly potenciálnych rizík

Čo získate na základe certifikácie

 • Znížite riziko korupčného konania
 • Posilníte firemnú kultúru
 • Získate väčšiu dôveru zo strany klientov i verejnosti
 • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
 • Zvýšite svoju kontrolu nad finančnými tokmi v rámci organizácie
 • Minimalizujete sankcie a súvisiace náklady na odstránenie vzniknutých
  komplikácií
 • Získate možnosť vstúpiť na zahraničné trhy docielite transparentnosti
 • Získate dohľad nad všetkými zainteresovanými stranami
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Ak máte záujem o certifikáciu systému manažérstva proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac